กรมสรรพสามิต
Excise Smart Service - STA-OSS-EL
e-Excise บริการอิเล็กทรอนิกส์จุดเดียว
ประกาศ
เนื่องจากกรมสรรพสามิตได้ทำการปรับปรุงวิธีการเข้าสู่ระบบ (Login) ใหม่ ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมด โดยท่านสามารถใช้อีเมลและรหัสผ่านที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้เดิมในการเข้าสู่ระบบ
ประกาศ
เนื่องจากกรมสรรพสามิตได้ทำการปรับปรุงวิธีการเข้าสู่ระบบ (Login) ใหม่ ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมด โดยท่านสามารถใช้อีเมลและรหัสผ่านที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้เดิมในการเข้าสู่ระบบ