สอบถามเรื่องทั่วไป

 • Helpdesk
  02-2415600-18 ต่อ 61601-10

e-Excise บริการอิเล็กทรอนิกส์จุดเดียว

 • Call Center
  02-2415600-18 ต่อ 64204, 64207, 64215

บริการที่สามารถใช้งานได้หลังจากลงทะเบียนฯ

  ยื่นแบบชำระภาษี
 • คุณทัศนีย์ ช่างสลัก
  02-2415600-18 ต่อ 64209

 • คุณวริศรา เขม้นเขตต์การณ์
  02-2415600-18 ต่อ 64202

  ยื่นแบบแจ้งราคา
 • คุณอรพร สุคนธรัตน์
  02-2415600-18 ต่อ 64407

 • คุณบุญเอื้อ อุปชัย
  02-2415600-18 ต่อ 64403

  ยื่นแบบขอคืน ยกเว้น และลดหย่อนภาษี
 • คุณวุฒิชัย ปรางเปรมปรี
  02-2415600-18 ต่อ 64214, 64215

  ยื่นแบบงบเดือน
 • คุณทรงพล สอระสัน
  02-2415600-18 ต่อ 64405

 • คุณกมลทิพย์ อรุณศิริ
  02-2415600-18 ต่อ 64414, 64415

  ยื่นแบบจดทะเบียนสรรพสามิต
 • คุณมนต์ชัย จรูญยิ่งยง
  02-2415600-18 ต่อ 64316

 • คุณพัชราภรณ์ สิงหเสนี
  02-2415600-18 ต่อ 64319

  ระบบบัญชีควบคุมโรงอุตสาหกรรมสุรา
 • Call Center
  02-2415600 ต่อ 54306

 • คุณวันชัย ถิ่นทัพไทย
  02-2415600 ต่อ 64310

  ระบบยื่นขออนุมัติให้ใช้ฉลากสุรา ยาสูบ
 • Call Center
  02-2415600 ต่อ 64313

  ต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่
 • Call Center
  02-2415600 ต่อ 64211, 64206, 60830

  ระบบควบคุมสารสนเทศสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)
 • Call Center
  02-2415600 ต่อ 591564, 591565

  ระบบควบคุมและบริหารการจัดเก็บภาษีสุราสามทับ
 • Call Center
  02-241-5600 ต่อ 591564

  ยื่นแบบยานยนต์ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ต
 • Call Center
  02-24156000-19 ต่อ 522428

  ระบบควบคุมและติตตามการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า
 • Call Center
  02-24156000-19 ต่อ 591564

  ระบบควบคุมการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
 • Call Center
  02-24156000-19 ต่อ 591564

  ยื่นแบบรับจ่ายน้ำมัน น.ม.1
 • คุณมลฤดี ดวงทอง
  02-24156000-19 ต่อ 64409

 • คุณอรรถพล ผ่องแผ้ว
  02-24156000-19 ต่อ 64404