ระบบ e-Excise

ระบบให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพสามิต
ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต
ข้อตกลงการลงทะเบียน
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อความในข้อตกลงข้างต้น
ยืนยันการลงทะเบียนในนาม
   คำเตือน
โปรดยืนยันข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และชื่อบริษัท/ผู้เสียภาษี
การแก้ไขภายหลังอาจทำให้การเข้าใช้งานธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตล่าช้า
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 
ชื่อผู้ประกอบการ: 
อีเมล: 
ภาพแบบ