กรมสรรพสามิต
Excise Smart Service
e-Excise บริการอิเล็กทรอนิกส์จุดเดียว
ประกาศ
เนื่องจากกรมสรรพสามิตได้ทำการปรับปรุงวิธีการเข้าสู่ระบบ (Login) ใหม่ ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมด โดยท่านสามารถใช้อีเมลและรหัสผ่านที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้เดิมในการเข้าสู่ระบบ

หากท่านไม่สามารถเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านเดิม กรุณาตรวจสอบกล่องจดหมาย (Inbox) ของอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ หรือ ติดต่อ โทร. 02-241-5600-18 ต่อ 64202, 64203, 64204, 64205, 64207, 64209
ประกาศ
เนื่องจากกรมสรรพสามิตได้ทำการปรับปรุงวิธีการเข้าสู่ระบบ (Login) ใหม่ ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมด โดยท่านสามารถใช้อีเมลและรหัสผ่านที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้เดิมในการเข้าสู่ระบบ

หากท่านไม่สามารถเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านเดิม กรุณาตรวจสอบกล่องจดหมาย (Inbox) ของอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ หรือ ติดต่อ โทร. 02-241-5600-18 ต่อ 64202, 64203, 64204, 64205, 64207, 64209